GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Totožnost správce osobních údajů: 
Správce Vašich osobních údajů (dále jen „správce“) je Intuitivní pedagogika, z.s., se sídlem Josefa Kočího 1556/6, Praha Radotín 153 00, IČ: 03936333 (dále jen “spolek“), zapsaný dne 3. dubna 2015 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 62271.

Kontaktní adresa správce osobních údajů: 
Adresa pro doručování: Josefa Kočího 1556/6, Praha Radotín 153 00. Adresa elektronické pošty: info@intuitivnipedagogika.cz nebo josef.vyborny@gmail.com. Telefon: +420 608830441. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Josef Výborný, která je Vaší kontaktní osobou.

Cílem dokumentu je: 
Cílem dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Osobní údaje týkající se účastníků kurzů a zájemců o zasílání newsletteru zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení, telefony, emailové adresy, doručovací nebo jiná kontaktní adresa
 • fotografie nebo videozáznam pro marketingové a propagační účely v rámci stanov a provozu spolku,
 • další osobní údaje jako je číslo bankovního účtu, platební údaje a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit buď přes elektronický formulář nebo osobně na kurzu svým podpisem.

Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a členů spolku zpracováváme v následujícím rozsahu:

 •  jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa,
 • další osobní údaje jako je číslo bankovního účtu, platební údaje a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Osobní údaje, které zpracováváme jsou uvedeny v přihlášce nového člena spolku nebo v pracovní smlouvě.

Jak Vaše osobní údaje využíváme?
Osobní údaje týkající se účastníků kurzu a zájemců o zasílání newletteru shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • komunikaci s Vámi,
 • informování o změnách a novinkách v nabídce spolku,
 • splnění právní povinnosti,
 • účetní a daňové účely,
 • vedení evidence účastníků kurzu,
 • marketingové a propagační účely v rámci činnosti spolku dle platných stanov.

Osobní údaje týkající se zaměstnanců, smluvních pracovníků a členů spolku shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro:

 • plnění pracovně právních povinností zaměstnavatele, tj. spolku,
 • činnost klubu dle stanov.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle spolku a jeho členů zpracovávány také dalšími zpracovateli a smluvními partnery.
Zpracovatelem nebo příjemcem osobních údajů je společnost Lví Brána, z.ú., IČ: 04029755, se sídlem Josefa Kočího 1556/6, Praha Radotín 153 00, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka U 206. Kontaktní osoba: Josef Výborný. Adresa elektronické pošty: josef.vyborny@gmail.com. Telefon: +420 608830441

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument),
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany spolku,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně podali námitku vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů.
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů.
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb,
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme Vaše osobní údaje? 
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů využíváme běžně dostupná IT opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu k údajům a jejich zneužití.

Potřebujete další informace?
Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu spolku pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel.: +420 608830441 nebo elektronicky na adrese: josef.vyborny@gmail.com.